โครงการ Sakura Science Exchange Program

อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อ "Practice in Social Medicine (Learning Global Health: Online Collaborative Activities)” ผ่าน Zoom Application ร่วมกับนักศึกษาคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (Department of Health Care Policy, Hokkaido University School of Medicine) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Sakura Science Exchange Program ที่สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง และ รศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมเป็นเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมฯครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสถาบันฯ ซึ่งเป็น ศิษย์เก่า ของ Sakura Science Exchange Program ประกอบด้วย สิรินทร์ญา ไข่เขียว  ธนพร เกิดแก้ว คมกฤช ตะเพียนทอง ณัฐณิชา ลอยฟ้า และ ดร. สุชิตา มานะจิตต์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น