โครงการ Global Matrix 4.0: ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย ACTIVE HEALTHY KIDS GLOBAL ALLIANCE (AHKGA) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Global Matrix 4.0: ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 58 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในระดับสากล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558

https://www.activehealthykids.org/global-matrix/4-0/