โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินผู้บริหารของสถาบันฯ และร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำงานประจำมาพัฒนาให้เป็นผลงานวิจัยได้ โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมรับหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกับ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ โดยให้ความรู้ด้าน R2R & Action Plan และเทคนิคการเขียนโครงร่าง R2R พร้อมฝึกปฏิบัติ ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม