โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย  เรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560) โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นประธานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรรับเชิญ:

1.ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2. รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

4. รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

5. อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

6. อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

7. คุณพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

ชมภาพทั้งหมด >>