โครงการสำรวจความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้

รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่ออบรมพนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 12 คน โครงการสำรวจความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการพัฒนากลไกและแกนนำตำบลเพื่อแก้ไขและป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้ กำลังวางแผนร่วมกันที่ศูนย์เยาวชนหมู่บ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ก่อนลงสัมภาษณ์ผู้หญิงอายุ 18 -60 ปี ในครัวเรือนที่สุ่มตัวอย่างได้

ภาพกิจกรรม