โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และคณะ ในประเด็นการแนะนำแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงขึ้น  การกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม และการจัดทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในสำนักงาน” ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล