โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจำปี 2559

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยประธานและเลขาหลักสูตร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณบดีและทีมบริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจำปี 2559 เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์การทำงานของบัณฑิต และรับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงประเด็นแลกเปลี่ยนต่างๆ จากสถาบันฯ และหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์