โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม