โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย

 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย" โดยมี รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการฯ, คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก, คุณชินธร จันทรประภาพ ผอ.กลุ่มวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และคุณกิตติ วงษ์ศุทธิภากร นักวิจัยโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร