โครงการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping

สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริการจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (NAMc) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล “โครงการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping” สำหรับการดำเนินงานด้านเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 12 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนวิชาการโดย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ, ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี, คมกฤช ตะเพียนทอง, ดลชัย ฮะวังจู และ ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล ซึ่งเป็นคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>