โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน ได้แก่
  • Miss Dyah Anantalia Widyastari
    เรื่อง Early Childbearing and Its Consequences on Fertility Behavior and Socioeconomic Characteristics of Indonesian Women
    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
  • นายนรา ขำคม 
    เรื่อง Gender and Remittances among Migrants from Cambodia, Lao PDR And Myanmar: Destination and Country of Origin's Perspectives  
    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  รศ.ดร.อารี จำปากลาย