โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ
    เรื่อง THE IMPACT OF TRANSNATIONAL LABOR MIGRATION ON MENTAL HEALTH OF LEFTBEHIND FAMILY: CARE DRAIN AND CARE CHAIN SITUATION IN THAILAND โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
  2. ดร.รัตนา เพชรสีทอง
    เรื่อง THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND โดยมี ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก