โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย (Childhood Overweight and Obesity (COO) Policy Research Project) จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ หัวหน้าโครงการย่อย และคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคต ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม >>