โครงการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

โครงการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมเสนอผลการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ และคุณจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟัง ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์ (อาจารย์ประจำสถาบันฯ) นำเสนอผลการคาดประมาณ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันฯ และในฐานะหัวหน้าโครงการฯ), รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน จาก TDRI), ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์, ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง (อาจารย์ประจำสถาบันฯ) นำเสนอผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ณ ห้อง Temptation – CM2 ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์

ชมภาพทั้งหมด >>