โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558

สถาบันฯ จัดกิจกรรม “โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558” (รับน้อง) โดยช่วงเช้าทีมคณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสถาบันฯ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศุนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และ ช่วงเย็น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับชมการแสดงนักศึกษา (Night Show)  การแนะนำแนวทางการเรียน การทำงาน และร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ จากทีมคณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษาสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ  

ชมภาพทั้งหมด >>