ร่วมถอดบทเรียนในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานสรุปปิดโครงการย่อย ภายใต้โครงการบางกอกน้อยโมเดล 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึก SiMR อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และ อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานสรุปปิดโครงการย่อย ภายใต้โครงการบางกอกน้อยโมเดล 2 ในฐานะคณะกรรมการ ร่วมกับทีมถอดบทเรียนให้ความเห็นโครงการย่อยทั้งหมด 8 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนกึ่งเมือง โครงการที่ 2 โครงการบางกอกน้อย ปลอดภัย ไร้โรคอ้วน โครงการที่ 3 โครงการรูปแบบระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศโดยชุมชน โครงการที่ 4 โครงการรูปแบบการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และการให้การจัดตั้งคลินิกการให้การปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการที่ 6 โครงการแกนนาเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนเมืองวิถีใหม่ โครงการที่ 7 โครงการการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน และโครงการที่ 8 โครงการต้นแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางกอกน้อย

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.731431152114297