โครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS

นายพงศ์ไพบูลย์ ตุลารักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) และนายมงคล ธงชัยธนาวุฒินักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS ณ University of Bonn ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน) โดยได้ศึกษารายวิชา 1) JM5: Ecosystem-based approaches for Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Chang Adaptation (CCA)  และ 2) JM6-7: Using Geographic Information System (GIS) in the context of Disaster Risk Reduction (DRR) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นของหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programme "Geography of Environmental Risks and Human Security" กับ Institute for Environment and Human Security, United Nations University และ University of Bonn.