โครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันฯ และหัวหน้าโครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย พร้อมคณะ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่งานวิจัยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี้

  1. โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ นำเสนอโดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ
  2. โครงการวิจัยการให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นำเสนอโดย อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ
  3. โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนบท ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม นำเสนอโดย อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศของสถาบันฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>