โครงการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”

โครงการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น” นำโดย ผศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนักวิจัย 4 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ, นายอับดุล อุ่นอำไพ, นายอภิชาติ แสงสว่าง และนางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์  เข้านำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา