โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ หรือ Happy University จัดการประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ส่วนงานนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยการจัดการ และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

โดย นักสร้างสุขของส่วนงานนำร่องทั้ง 7 แห่ง ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนและติดตามกิจกรรมสร้างสุขเมื่อเดือนมกราคม และได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสุขไปแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมา วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์ของการแบ่งปันข้อมูลอันสูงสุดต่อไป