โครงการการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชากร รายเขต กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง หัวหน้าโครงการการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชากร รายเขต กรุงเทพมหานคร และคณะนักวิจัย จัดประชุม “การหาแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ในระดับชุมชน ของเขตทวีวัฒนา” ให้แก่ให้แก่เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชนในเขตทวีวัฒนา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในพื้นที่ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>