โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการฯ ศ.เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ จัดการประชุมสนทนาระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น” และ "ภาวะเจริญพันธุ์ และภาวะการตาย" ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ