แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ปราสาทกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ปราสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และได้รับคัดเลือกเป็นภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง แห่งราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ณ ชั้น 6 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล