แสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต ประจำปี 2557

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตของสถาบันฯ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธ์ (นานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงการแสดงความรักความผูกพันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ พร้อมพิธีการมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม