แสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2556

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสถาบันฯ ในโอกาสจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องสระบัว (109) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม