แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ศ. น.พ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา