แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 รายนามดังนี้
 
1. Hon, Dr.Nguyen Van Tien, MP
Member of Parliament,  Vice Chair of Parliamentary Committee for Social Affairs, Vietnam
ศิษย์เก่าสถาบันฯ สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประขากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่น 6 ปีการศึกษา 2537 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริหาร
 
2. ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่าสถาบันฯ ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบูรณาการทั่วไป
 
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร