แนวทางความร่วมมือการดำเนินการวิจัยด้านแรงงานระหว่างกองเศรษฐกิจการแรงงาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และ นายนนทวัชร์ แสงลออ (นักวิจัย) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินการวิจัยด้านแรงงานระหว่างกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันฯ ณ ชั้น 5 อาคารปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน