แนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ อาจารย์ปรัชญ์ สง่างาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ประกอบการทำนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล