แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน กฟผ.

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ และคณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการประชุมหารือแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน กฟผ. ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล