เสวนา “วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย : Future Thailand”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย : Future Thailand” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น.  โดยมี ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิธงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในมิติประชากรและโครงสร้างสังคม ภายใต้การเสวนาเรื่อง แนวโน้มโลก แนวโน้มประเทศไทย โดย คณะผู้วิจัยจากโครงการ Future Thailand 
 
นอกจากนี้ยังมีเสวนาที่น่าสนใจกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามรับชมย้อมหลังได้ที่ https://fb.watch/6rMDspQbWG/