เสวนา “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคม”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาในหัวข้อ "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคม ครั้งที่ 2 (1/2559)" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการของสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>