เสวนาใต้ชายคา

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Volker Winkler, faculty member of Institute of Public Health, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof.Volker Winkler เป็นวิทยากรในกิจกรรม “เสวนาใต้ชายคาประชากร” พูดคุยในประเด็นด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ