เสวนาใต้ชายคาประชากร “ระบบจองเสวนาใต้ชายคา”

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อรับฟังการเสวนา เรื่อง "ระบบจองเสวนาใต้ชายคา" โดย นางสาวพอตา บุนยตีรณะ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>