เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 (Roundtable Talk)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 (Roundtable Talk) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum) หัวข้อ "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19"  เสวนาในครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา บทสรุป รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนักวิชาการของสถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage: The Prachakorn

ภาพกิจกรรม >>