เสวนาเรื่องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานประมงในประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center – MMC) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ( Migrant Working Group – MWG) จัดเวทีเสวนาเรื่อง “ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานประมงในประเทศไทย” ในรูปแบบ Hybrid Meeting เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานประมงในประเทศไทยหลังจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยได้รับกียรติจาก รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน