เสวนามุมมองประชากรศาสตร์ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาประเด็น “มุมมองประชากรศาสตร์” ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ หัวข้อ “เมื่อไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย ความกตัญญูต่อพ่อแม่ยังจำเป็นอยู่หรือไม่” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook Live MUSHFanpage: https://fb.watch/e3BB1vzJvh/