เสวนาพิเศษ “ใกล้เกลือกินด่าง”

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง "ใกล้เกลือกินด่าง" โดย ดร.วรชัย ทองไทย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>