เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”

สถาบันฯ ต้อนรับ Dr. Adrian Cameron, DECRA Research Fellow จาก Faculty of Health, Deakin Universityประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ