เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” ภายใต้ เวทีเปิดคลังความรู้ มส.ผส. 2565 “การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน” โดยสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook Live เพจสูงวัย

เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็น ดังนี้

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล l  โอกาสและความท้าทายในการสร้างระบบบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน l  การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม

รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ l  ความคาดหวัง การวางแผนและการเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุ และรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ l  การศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ. 2564 ต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย คุณปวีณา ปทุมานนท์