เสนอผลงานในการประชุม The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific

ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เข้าร่วมประชุม The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Relationships between Grandparents and Grandchildren in Skipped Generation Families in Thailand ณ สหรัฐอเมริกา