เวที Forum รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2565 : ชวนกันปักหมุดจุด Focus เร่งสร้าง ร่วมเสริม

โครงการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยเพื่อจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2563-2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมร้อยเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที Forum รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2565 : ชวนกันปักหมุดจุด Focus เร่งสร้าง ร่วมเสริม เพื่อรับข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยในด้านต่างๆ นำไปปรับแนวทางในปีต่อไป และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวในการขับเคลื่อนงานให้เท่าทันพลวัตความเปลี่ยนแปลงของโลก และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7) กล่าวต้อนรับ ภายในงานพบกับ คณะจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กล่าวแนะนำรายงานสุขภาพคนไทย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร นำเสนอเรื่องพิเศษประจำฉบับ 2565 “ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19” ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ นำเสนอ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2565 และ 4 ผลงานดี ๆ ร่วมแชร์ โดย คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร (ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา นำเสนอตัวชี้วัดทางสุขภาพ 2565: ผลกระทบ COVID-19 กับสุขภาพคนไทย ร่วมแชร์ โดย คุณฉัตร คำแสง (ผู้อำนวยการ 101 PUB ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง) ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม) กล่าวถึงทิศทางและจุดเน้นการทำงานของ สสส. : ปัจจุบันและอนาคต และสรุปปิดเวที ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ (กรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สสส.) ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถติดตามย้อนหลังผ่านทางเพจวงแชร์สร้างสุข https://fb.watch/ekxOinfC60/ , เพจสุขภาพคนไทย https://fb.watch/ekxnBjogyD/
ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.514395553817859