เวทีเสวนาเรื่อง “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น”

ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยประจำสถาบันฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฐานะผู้ใช้ข้อมูล เพื่อชี้ทิศทางการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการเรื่อง "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น" ภายใต้ชุดโครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>