เวทีสาธารณะ: นิยามผู้สูงอายุไทย จัดโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล รองศาสาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เป็นวิทยากรเวทีสาธารณะ: นิยามผู้สูงอายุไทย จัดโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอิสตัน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นิยามผู้สูงอายุไทย ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับกับบริบทสังคมผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และจัดทำเป็นข้อเสนอต่อกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อการผลักดันเชิงนโยบายต่อไป