เยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคุณณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ งานประชาสัมพันธ์  ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหลักสูตรพิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 16 ท่าน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม โดยได้มีการแนะนำความมาแหล่งเรียนรู้นิทรรศการ “คนนับคน” และพานำชมห้องพิพิธสาระ  ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา