เยี่ยมชมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันฯ พร้อมคณะ นำคณาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) Kobe University, ประเทศญี่ปุ่น 2) Hanyang University, สาธารณรัฐเกาหลี  และ 3) Asian Institute of Technology (AIT), ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านสุขภาพ การศึกษาในเด็ก การค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ณ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย