เยี่ยมชมดูงานจาก The University of Public Health, Republic of the Union of Myanmar

คณะผู้บริหารสถาบันฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก The University of Public Health, Republic of the Union of Myanmar จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตทางด้านงานวิจัย หลักสูตร การเรียนการสอน และการอบรม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>