เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการสร้าง Group Mail

เสวนาใต้ชายคาประชากรจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการสร้าง Group Mail” นำเสนอโดย นางสาวพอตา บุนยตีรณะ เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร ประจำสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ดูภาพทั้งหมด >>