เปิดตัว Thailand’ 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth Global Matrix 3.0

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โครงการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย น.ส.กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับนักวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ Ms. Dyah Anantalia Widyastari ร่วมแถลงผลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกับอีก 48 ประเทศทั่วโลก พร้อมกันในงานประชุม Movement to Move ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 โดยมี Ms. Dyah Anantalia Widyastari นายชาตินัย หวานวาจา ร่วมกับ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เข้าร่วมเปิดตัวและแถลงผลในครั้งนี้