เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School”

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ และ ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 12 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School” และลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ